B1D1 ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME BATARYASI

Okul çağındaki nüfusun davranışsal analizi, tüm öğrencilerin verimli bir şekilde öğrenemediğini ortaya koymaktadır. Çocuklar, zeka engeli (MR), duyusal engel (görme veya işitme bozukluğu) veya sosyal çevresel faktörler (psiko-sosyal) gibi çeşitli nedenler ve zorluklar sebebiyle öğrenmede başarısız olurlar. Ancak bu kategoriler, başarısız performans gösterenlerin tümünü kapsamaz. Hala, mevcut istisnai kategorilerden hiçbirine uymayan ve öğrenmede başarısız olan bir grup çocuk vardır. İşte bu, çocuklar öğrenme güçlüğü çeken çocuklardır. Hammilt ve Ar. (1981) tarafından tanımlandığı şekliyle Öğrenme Güçlüğü, “dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme veya matematiksel becerileri edinmede ve kullanmada önemli zorluklarla kendini gösteren heterojen bir grup bozukluğu ifade eden genel bir terimdir. Bu bozukluklar, bireye özgüdür ve merkezi sinir sistemi işlev bozukluğuna bağlı olduğu varsa- yılmaktadır.” Bu şekilde tanımlanan Öğrenme Güçlüğü, etkili öğrenme için gereken çeşitli beceri ve alt becerileri içermektedir.

Çocuklarda öğrenme güçlüğünün tanımlanması, çeşitli nedenlerden dolayı bir sorun olmuştur. İlk olarak, Öğrenme Güçlüğü kavramının belirsiz olması nedeniyle, Öğrenme Güçlüğü yaşayan çocukları tanımlamak için özel araçlar yeteri kadar mevcut değildir.
İkinci olarak, başarı-potansiyel farklılığı ve tanı kriterlerine ilişkin olan tartışmalar henüz çözüme kavuşturulmamıştır, bu nedenle kesin bir tanı için belirli bir prosedür ve aracın varlığından tam anlamı ile söz edilemez.

B1D1, öğrenme güçlüğü nedeniyle öğrenme sorunu yaşayan çocukları tanımlamak için oluşturulmuş bir araçtır. Öğrenme güçlüğü, birçok yeteneği etkileyebileceğinden, B1D1 de temel bir psikolojik süreci temsil eden on alan seçilmiştir. Herhangi bir alanın eksikliği veya alanların veya bunların herhangi bir kombinasyonu, öğrenme problemine yol açar.

B1D1 TESTİ İKİ BATARYADAN OLUŞUR,ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME BATARYASI (B1) 7-12 YAŞ ARALIĞI ÇOCUKLAR-DÜŞÜNCE STRATEJİLERİ GÖZLEM BATARYASI(D1) 9-12 YAŞ ARALIĞI ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİR.

B1 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME BATARYASI

Öğrenme Güçlüğü Bilişsel Değerlendirme Bataryası , 7-12 yaşları arasındaki çocukların algısal be bilişsel alanlarını incelemeyi amaç- lar.


İlk altı alan, görsel ve işitsel algı ile ilgili süreçleri temsil eder:


(1) El - göz koordinasyonu (EGK),(2) Şekil-zemin algısı (SZ),(3) Şekil sabitliği (ŞS),(4) Uzaydaki Konum (UK),(5) Uzamsal İlişkiler (Uİ)
(6) İşitsel Algı (İA)

Alt test no 7 ile 10 a kadar olan dört alan, bilişsel işlevlerin yönlerini temsil eder:

(7) Bellek (B),(8) Bilişsel Yetenekler (BY),(9) Alıcı Dil (AD),
(10) İfade Edici Dil (İED).

Algısal ve bilişsel alanlar arasında net bir sınır çizilmemekle birlikte, analiz ve tanısal gözlem amacıyla iki bölüm birbirinden ayrılmıştır. Bu iki alan, problem belirtilerinin ortaya çıktığı iki geniş kategori olarak anlaşılmamalıdır.

Ancak, bu alanlar ayrı ayrı sınıflandırılmış olsa da, hepsi kesin bir grup içine de konulamaz , çünkü bir miktar örtüşme kaçınılmazdır. Algısal alanlardan bilişsel alanlara geçiş, Marianne Frostig’in (1964) ifade- siyle “Algıdan doğan Algılar düşüncenin yapı taşlarıdır” algı, düşünmeyi kolaylaştırır çünkü bize somut deneyimler ve düşünceleri temsil eden semboller sağlar. bu nedenle B1D1’de düşünme, bellek, alıcı ve ifade edici dili daha sonra içerecek şekilde bilişsel bir alana geçerek konunun genel bilişsel yapısı hakkında bir içgörü elde ederiz. Bu tanı ve gözlem aracının amacı, sorunun kaynağını bulmak ve yapı- landırılmış ve etkili bir düzeltici program için sağlam bir temel oluşturmaktır. B1D1, bireysel olarak uygulanır.

B1'sonucunda çocuğun öğrenme yetenekleri ve yetersizliklerini gösteren bir profil ortaya çıkacaktır. Burada amaç, öğrencinin yetenekleri ve yetersizlikleri hakkında kümülatif bir resim elde etmektir. Bu sayede çocuğun Öğrenme Güçlüğü olarak nitelendirilmesi için bir dizi testte tabi tutulması yerine, planlanacak özel bir eğitimin kapsamının belirlenmesi için etkili bir tanı ve gözlem aracı yeterli olur. özel eğitim planı öğrencinin test performansının analizine dayalı olacaktır, bu da etkili düzeltmenin temeli haline gelecektir.

D1 DÜŞÜNME STRATEJİLERİ GÖZLEM BATARYASI 

Psikometrik araçlar genellikle iyileştirici bir amaç yerine sınıflandırma amacına daha fazla hizmet eder. Günümüzde ihtiyacımız olan şey, öğrencilerin psikolojik işleyişini daha derinlemesine anlamamızı sağla- yan keşfedici araçlar geliştirmektir. Başka bir deyişle, bugün ihtiyaç duyduğumuz şey, psikolojik işlevlerin seviyelerini, alt becerilerin miktarını ve türünü ve sonraki eğitim süreçlerinde başarılı veya başarısız performans için kritik olan erken bilişsel yeterlilikler hakkında bize bilgi verecek güçlü, amaca yönelik, odaklı, doğru, spesifik ve kompakt tanı araçları geliştirmektir (Dennis Child 1985).

Düşünme Stratejileri Testi, 9-12 yaşları arasındaki çocukların düşünme stratejilerini incelemeyi amaçlar. Bu test, çocukların bilişsel işlevlerini, düşünme tarzlarını daha erken yaşlarda tanımlamak için tasarlanmıştır. Bu test, iyileştirme olasılığını mümkün kılmak ve çocuğun gelecekte karşılacağı daha zorlu akademik içerikleri öğrenmesini kolaylaştırmak için yapılmıştır.

Bu test, Öğrenme problemi yaşayan çocuklarda süreç eksikliklerini belirlemek için kullanılan bir tanı aracıdır. Çoğu zaman öğrencinin öğrenme potansiyeli ile akademik başarısı arasında ciddi bir tutarsızlık vardır. Bilgi işleme eksikliği olan çocuklar sözel girdiyi normal bir seviyede analiz edip kodlayamazlar ve bu, dil zorlukları, okuma bozuklukları ve sözel bilgiyi tutma sorunlarına sebep olur. Bu çocuklar Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) kategorisine girer.

Morrison (1977), Öğrenme Güçlüğü Çeken çocuklarda, girdiyi yeterince analiz edememelerinin bir sonucu olarak hızlı bilgi kaybı olduğunu rapor etti. Bu, öğrenme güçlüklerinin yalnızca algısal zorlukların bir sonucu olmadığını, algılama sırasında meydana gelen yetersiz işlemlemenin bu çocukların artan hafıza eksikliklerine katkıda bulunduğunu düşündürmektedir.
Bauer (1977, a & b); Pressely ve Levin (1987); Torgeson (1977); Weins (1983) gibi araştırmacılar, okuma güçlüğü çeken bireyler arasında bellek sorunları ve daha yüksek düzeyde işlemleme eksiklikleri arasında doğrudan bir ilişki olduğunu öne sürmüşlerdir.
Richards ve Ark. (1990), Öğrenme Güçlüğü Çeken çocukların, öğrenme güçlüğü çekmeyen çocuklardan daha yavaş bilgi işlediklerini rapor etmişlerdir.

Hagen (1971) ve Newman ve Hagen (1982) tarafından yapılan araştırmalar, Öğrenme Güçlüğü Çeken çocukların, bilişsel işlevlerinde eksiklikler olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle planlama, strateji geliştirme ve uyum gerektiren görevlerde sorunlar yaşandığı görülmüştür. Stratejiler, bilişsel sistemin işlevsel kapasitesini artırmanın araçlarını sağlar . Başarılı bilişsel performans, stratejilerin ne zaman, neden ve nasıl uygulayacağını bilmeye bağlıdır. Flavel (1977); Paris ve Cross (1985); Pressley ve Levin (1987), Öğrenme Güçlüğü Çeken bireylere etkili stratejileri aktif bir şekilde kullanma öğretildiğinde, performans- larının önemli ölçüde arttığını bulmuşlardır.

Kauffman ve Hallahan (1979), Öğrenme Güçlüğü Çeken öğrencilerin dikkat ve hatırlamayı artıran stratejileri kullanmadıklarını öne sürmektedir. Bu eksiklikler, akademik görevlerin uygulanması sırasında belirgin hale gelmektedir.

Baron (1978)’ a göre, sabit bilişsel özellikler (yani, zeka ve bellek gibi bilişsel kapasiteler veya yetenekler), çevresel olarak dışardan etkilenmesi veya önemli ölçüde değiştirilmesi zor olan özelliklerdir. Ancak,bilişsel stratejiler gibi değiştirilebilir bilişsel özellikler, genellikle değişime açıktır ve özel eğitim ile önemli ölçüde geliştirilebilir. Öğrenme güçlüğü çeken bir çocuk, öğrenme güçlüğü yaşamayan bir öğrencinin kolayca kullandığı stratejileri kullanma konusunda etkisiz olabilir (Raymonds ve Mann, 1987).

Düşünme, bilişsel işleyişin önemli bir yönüdür ve tüm öğrenme süreçlerinin temelinde yatar. Bu nedenle, düşünmenin öğrencinin akademik başarısını iyileştirmede oynadığı rolün önemi göz ardı edilemez. Çoğu zaman, çocukların öğrenme sorunları tespit edilmez ve keşfedilmez. Sonucunda öğrenci “zayıf öğ- renciler” adı verilen bir nüfus kitlesi arasında kaybolur ve okulu bırakır. Bu nedenle, zeka araştırmacıları ve eğitimciler için süreçlere tanı ve değerlendirme düzeyinde müdahale edilmesi, tespitte bulunulması, öğrencilerin karşılanmamış eğitimsel ihtiyaçlarının karşılanması için önemlidir ve bu süreç, insan potansiyelinin ulusal israfını önlemenin önemli bir adımıdır .

Düşünme Stratejileri Testi (DST), çocukların bellek, kavram geliştirme, akıl yürütme ve problem çözme olmak üzere dört temel bilişsel işlem alanındaki potansiyelini incelemeyi amaçlar.

ÖNEMLİ HUSUSLAR VE ÜCRETLENDİRMEYE DAHİL HİZMETLER

Test Eğitiminden geçen testör adaylarına bir süpervizör atanır.Uygulayıcı adayları süpervizör rehberliğinde bir adet test uygulama ve rapor yazma süreci geçirir.Bu sürecin sonunda adaylar Süpervizör onayından geçtikten sonra uygulama lisansına sahip olurlar.Bu aşamadan sonra www.turkceprep.com adresinde bulunan uygulayıcıların ilan edildiği haritada lisanslı uygulayıcı olarak ilan edilirler.

B1D1 Öğrenme Güçlüğü Bilişsel Değerlendirme ve Düşünce Stratejileri Testi Eğitimi,Eğitim sonrası Uygulama ve Raporlandırma Süpervizyonu,Test Bataryaları(20 adet orjinal test bataryası),Dijital Belgeler(Okul öğretmen formu,rapor formatı),Test Klavuzu :

KDV DAHİL 12.000 TL'dir.